Địa chỉ: Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh