Địa chỉ: Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Vạn An

Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
bnh-tpbacninh-mnvanan@edu.viettel.vn