Địa chỉ: Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Văn nghệ tổng kết Năm học 2016 - 2017